කවි

හදිසියේ මියගිය අම්මාගෙ සිරුර හඳුනාගැනීමට ගොස්

දෙක තුනක් ඇර හුඟක් කෙස් ගස් තිබුනේ බාගෙට සුදුවෙලා ගල් තැලුම් මල් යටි පතුල්වල විලුඹ තිබුනා පුපුරලා අලි ඇවිත් පැල…

වැඩිදුර කියවන්න

වළාකුලී මේ අහපං….

කට ගොන්නක් බී ඇවිදින් ‘අහස්’ අන්න ගුගුර ගුගුර උඹව හොයනවා කෑලි පහේ ටෝච් එළිය ළඟම වදිනවා කළු කරගෙන සුදු ම…

වැඩිදුර කියවන්න
Back to top button