සිතුවම්

සිංහයා සහ සුප්පා දේවි…. සිංහභාහු ප්‍රබන්ධය සජීවීකරණය

- සිතුම් සුධාර

සිංහයා සහ සුප්පා දේවි…. සිංහභාහු ප්‍රබන්ධය සජීවීකරණය

චිත්‍ර ශිල්පියා – සිතුම් සුධාර
මාධ්‍යය – පාට පැන්සල්

සිතුම් සුධාර කියන්නේ ඉතිහාසය සිතුවමෙන් ප්‍රති නිර්මාණය කරන කෙනෙක්. මේ ඔහුගේ අලුත්ම සිතුවම….

Contact Sithum : Facebook – Sithum Sudhara Ranjithpriya

මේ විදියට ඔබේ චිත්‍රයත් අපට එවන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. චිත්‍රය සමඟ චිත්‍ර ශිල්පියා ගැන, මාධ්‍ය සහ එම චිත්‍රය ගැන කෙටි සටහනක් එක්ක, ඔබේ දුරකථන අංකය Facebook, Instagram link තියෙනවා නම් ඒවත් සටහන් කරලා, [email protected] email ලිපිනයට email එකක් එවන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 2 =

Back to top button